dissabte, febrer 06, 2016

Ordre del dia del Ple Municipal d'Abril

Assenyalament:

1a Convocatòria 26/04/2012 a les 21:00:00 hores

2a Convocatòria 28/04/2012 a les 21:00:00 hores

 

Senyor/a,

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convido a la sessió de Ple ordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

 

NÚM.: ASSUMPTE:

I. Part resolutiva:

1. APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 28 DE MARÇ DE 2012
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS
3. APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ
4. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL REFERIDA A L'ÀMBIT DEL SECTOR DE MILLORA URBANA SMU-17 HOTEL S'AGARÓ MAR
5. APROVACIÓ DEL CONVEN I ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, AUGUSTA MARKETING DIRECTO, SL, ELS SRS. ALBERTO ESTRADA PLANELLA, ANA Mª ESTRADA PLANELLA, REFERENT A LA REORDENACIÓ DEL SMU-17 DEL POUM.
6. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ICV SOBRE EL DESTÍ DELS BÉNS DEL LLEGAT ANLLÒ
7. MOCIÓ PER A RECLAMAR QUE L'ESTAT ESPANYOL FACI EFECTIVA LA TRANSFERÈNCIA DEL 0,7% DELS FONS PROVINENTS DE L'IRPF DESTINATS A PROGRAMES DE COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT SOCIALS
8. MOCIÓ SOBRE LA DECLARACIÓ DEL DIA D'EUROPA 2012
9. MOCIÓ PER A LA RESTITUCIÓ I DOTACIÓ DEL FONS PER A LA INTEGRACIÓ, ACOLLIDA I REFORÇ EDUCATIU DELS IMMIGRANTS ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A 2012
10. ESMENAR DIVERSOS ERRORS MATERIALS DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIO
11. PROPOSICIONS URGENTS


II. Part de control:

PRECS I PREGUNTES.

 

L'alcalde,

 

Joan Alfons Albó i Albertí

 

Segueix-nos a Facebook i a Twitter | Telèfon de l'Ajuntament  - Centraleta 972 32 70 00 - Telèfon de Turisme 972 82 00 51