dimarts, gener 27, 2015

Novetats en el calendari PREINSCRIPCIONS - CURS 2012-13. 2n cicle educació INFANTIL, PRIMÀRIA i ESO

 

Novetats en el calendari de les preinscripcions del segon cicle d'educació INFANTIL, PRIMÀRIA i ESO

 

Calendari de preinscripció 2012-2013

 
MOLT IMPORTANT: CANVI DE DATA Publicació de les llistes d'admesos Segon cicle d'educació
INFANTIL, PRIMÀRIA i ESO: Entre l’1 i el 8 de juny (data anul·lada: 18/05/2012)
 

 
Segon cicle d'educació INFANTIL, PRIMÀRIA i ESO
 
Presentació de PREINSCRIPCIONS
19 al 30 de març
Publicació de les llistes d'admesos*
Entre l’1 i el 8 de juny
Període de matriculació (infantil, primària i 1r d’ESO)
11 al 15 de juny
Període de matriculació o confirmació de plaça (2n, 3r i 4t d’ESO)
25 al 29 de juny
Període de matrícula extraordinària d’ESO pels pendents de exàmens de setembre
7 al 13 de setembre
Confirmació de matrícula definitiva de l’ESO
25 al 28 de setembre

 
*El Departament d’Ensenyament ha retardat en dues setmanes la publicació definitiva de les llistes amb l’alumnat admès a cada centre:modificació de la resolució ENS/315/2012, de 23 de febrer,  de preinscripció  i matrícula per al curs 2012-2013, per la qual s'endarrereixen dates i terminis d'aquest procés, per als ensenyaments de segon cicle de l'educació infantil, l'educació obligatòria, el batxillerat,  els cicles formatius de formació professional i d'arts plàstiques i disseny i els programes de qualificació professional inicial.
 
 

 

>> Preinscripcions curs 2012/2013 - S A N T   F E L I U   D E   G U Í X O L S
-> El sistema educatiu estableix l’obligatorietat i la gratuïtat de l’escolarització de tot l’alumnat dels sis als setze anys.
Comprèn dues etapes: educació primària -entre els sis i els dotze anys- i educació secundària obligatòria -entre els dotze i setze anys-.
-> Dels tres anys als sis anar a l’escola no és obligatori, però sí que és convenient per facilitar que els nens i nenes s’adaptin millor a la vida escolar.
Sant Feliu compta amb una sola àrea d’Escolarització (zona única).
 
>> Què és la preinscripció i matrícula?
-> Per obtenir plaça en un centre finançat amb fons públics (públic o privat concertat), s’ha de fer el tràmit amb què se sol·licita l'admissió en un centre determinat, en el període que fixa la resolució anual del Departament d’Ensenyament. Ho han de fer els infants que durant el 2012 compleixen 3 anys per a educació infantil, l’alumnat que compleixi 12 anys durant l'any 2012 per a l’ESO i el d'edat diferent al qual correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa. També tots aquells alumnes que vulguin optar a un canvi de centre.
-> Posteriorment, els centres saben quantes sol·licituds tenen i estan en condicions d’informar de la plaça que es dóna a cada alumne/a.
-> Finalment caldrà fer la matrícula per assegurar definitivament la plaça.
 
>> Qui ha de fer la preinscripció?
-> Han de fer preinscripció tots els alumnes que han d’entrar a la llar d’infants/escola bressol o que han de començar l’educació infantil, l’ESO, el batxillerat o un cicle formatiu. També tots aquells alumnes que volen canviar de centre.
-> Cal presentar una única sol·licitud per a cada tipus d’ensenyament. En el cas del segon cicle d’educació infantil, primària o secundària obligatòria, al centre demanat en primer lloc o a l’Oficina Municipal d’Escolarització. Per tots els altres estudis, presenteu-la al centre triat en primera opció.
 La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat.
-> Tots els centres docents sufragats amb fons públics (públics i privats concertats) tenen l’obligació d’admetre a tràmit totes les sol·licituds de preinscripció que es presentin durant els dies previstos en el calendari oficial de preinscripció.
-> Per assignar les places, quan en un centre docent hi ha més sol·licituds que vacants, s’aplica un barem de prioritat d’admissió tenint en compte els punts de cada alumne/a i el seu número de tall.
-> Tots els centres han de reservar unes places destinades a alumnes amb necessitats educatives específiques.
 
>> Quina documentació es necessita per fer la preinscripció a infantil, primària i ESO?
1-> La sol·licitud de preinscripció que us facilitaran als centres docents, a l’Oficina Municipal d’Escolarització o a www.gencat.cat/preinscripcio
2-> Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant “pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet” o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. És important que, a efectes d’obtenció de punts, en el DNI/NIE consti que viviu a Sant Feliu de Guíxols. És optatiu però recomanable que porteu també el certificat d’empadronament(on hi consta l’alumne/a amb els familiars amb qui conviu).
3-> Original i fotocòpia del llibre de família (pàgina on hi consten els pares i pàgina de l’ alumne/a a escolaritzar) o altres documents relatius a la filiació (les dades d'identificació o filiació per a l'alumnat estranger podran acreditar-se amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen).
4-> Original i fotocòpia de la TSI “targeta sanitària individual” (de l’ alumne/a a escolaritzar).
5-> Altra documentació acreditativa si s’al·lega a efectes d’obtenció de punts: (vegeu a continuació els criteris)
 
>> Criteris de prioritat i barem en l’admissió de l’alumnat
 Per l’obtenció de PUNTS, caldrà sempre acreditar mitjançant certificats o informes oficials, tots i cada un dels criteris al·legats.
·      Criteris generals
 
40 punts: Quan l’alumne/a té germans/es escolaritzats al centre (o en un centre públic o adscrit) o el pare/mare, el tutor/a hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció.
 
30 punts: MOLT IMPORTANT! La nostra ciutat és zona única i per tant, cal que en el DNI consti que la persona viu a Sant Feliu de Guíxols. Si dins de la mateixa ciutat, la família ha canviat d’adreça, pot acompanyar el DNI amb el volant d’empadronament. Així estarà donant l’adreça correcte i igualment acreditant que és ciutadà de Sant Feliu de Guíxols. El volant d’empadronament i prou no serà vàlid en el procés de preinscripcions oficials.
 
Si no teniu al DNI l’adreça de Sant Feliu de Guíxols però el pare/mare, el tutor/a, hi treballen, podeu obtenir 20 punts presentant un certificat de l’empresa.
 
10 punts: Quan el pare/mare, el tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció (PIRMI). (Presentant original i fotocòpia del certificat oficial i vigent).
 
10 punts: Quan l’alumne/a, el pare/mare, el tutor/a o un germà/na acredita una discapacitat igual o superior al 33%. (Presentant original i fotocòpia del certificat oficial).
 
·      Criteris complementaris
 
15 punts: Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental. (Presentant original i fotocòpia del carnet vigent).
 
10 punts: Pel fet que l'alumne/a tingui una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic. (Presentant original i fotocòpia del certificat oficial).
 
5 punts: Pet fet que el pare/mare, el tutor/a o un germà/a de l’alumne/a hagin estat escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud.
 
 
  
>> Centres públics i concertats de Sant Feliu de Guíxols
Educació infantil, primària, secundària obligatòria (ESO)
Escoles d’Infantil i Primària públiques

 
>> Escola Ardenya (codi centre 17008018) PÚBLICA
- c/ Pere Pascual, 9 –27 – Tel. 972.32.80.13
Horari d’atenció/preinscripció: de dilluns a divendres de 9 a 12 h
 
>> Escola Mn. Baldiri i Reixach (codi centre 17003321) PÚBLICA -
c/ Corunya s/n - Tel/fax 972.32.00.71
Horari d’atenció/preinscripció: de dilluns a divendres de 9 a 13 h
 
>> Escola L'Estació (codi centre 17004682) PÚBLICA
- c/ Santa Teresa - 49 Tel/fax 972.32.30.50
Horari d’atenció/preinscripció: de dilluns a divendres d’11 a 13 h Tardes: dimecres de 15 a 17 h
 
>> Escola Gaziel (codi centre 17003264) PÚBLICA
- c/ del Mall, 98 - Tel/fax 972.32.11.26
Horari d’atenció/preinscripció: de dilluns a divendres de 10 a 12 h Tardes: dimarts de 15 a 17 h

 
 
Centre Educatiu d’Infantil i Primària concertada

 
>> Centre Educatiu Cor de Maria (codi centre 17003291) CONCERTADA
- c/ de la Creu, 69 - Tel. 972.32.03.73
Horari d’atenció/preinscripció: de dilluns a dijous de 17 a 18 h

 
Centre Educatiu de Primària i secundària obligatòria concertada

 
>> Centre Educatiu Sant Josep (codi centre 17003288) CONCERTADA
- c/ Ferran Romaguera, 20 - Tel. 972.32.04.35
Horari d’atenció/preinscripció: de dilluns a dijous de 9 a 11 h.  Tardes: de dilluns a dijous de 15 h a 17 h

 
Institut de secundària obligatòria i batxillerat

 
>> Institut Sant Elm (codi centre 17003306) PÚBLIC
- c/ Abat Sunyer, 83 - Tel/fax 972.32.13.81
Horari d’atenció/preinscripció: Matins: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h

 
Institut de secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior

 
>> Institut Sant Feliu (codi centre 17003318) PÚBLIC
- c/ Canigó, 41 - Tel. 972.82.01.18 Fax 972.82.09.10
Horari d’atenció/preinscripció: Dilluns, dimarts i dijous de 8 a 18h. Dimecres de 8 a 15h. Divendres de 8 a 14 h

 
Servei Municipal d’Ensenyament - Oficina Municipal d'Escolarització (OME)
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 10 a 13 h.
c/ Penitència, 10 (Casa Albertí) 17220 Sant Feliu de Guíxols
 
Podeu obtenir informació sobre els centres educatius de la ciutat [clic aquí] 
Per ampliar la informació i conèixer més detalls [clic aquí]
 

Segueix-nos a Facebook i a Twitter

Telèfon de l'Ajuntament  - Centraleta 972 32 70 00 - Telèfon de Turisme 972 82 00 51