dijous, febrer 11, 2016

El Síndic presenta l'informe anual al Plenari

El Síndic de Greuges municipal, José Luis Mayo, va presentar en el darrer plenari l'informe anual d'actuacions, corresponent al 2009. És la cinquena vegada que el Síndic presenta en públic la seva memòria. Mayo va començar remarcant la feina política del regidor Joaquim Valls i va tenir també un record emocionat al fill predilecte de Sant Feliu Narcís Masferrer, "mestre de vida, exemple de ciutadà, model de comportament cívic i humà". També va explicar que el canvi d’equip de govern ha comportat el canvi de regidor del que depèn el Síndic de Greuges, Richard Navarro, per Víctor Pascual. Va agrair "la cordialitat i la col•laboració, el respecte, el tracte afable i cordial i l’esforç i la voluntat de millorar la sindicatura" i va donar també la benvinguda a Víctor Pascual "persona amb la que he compartit avatars en el camp de l’ensenyament. La nostra relació sempre ha estat amable i sincera".
Mayo va dir que "el Síndic té el compromís única i exclusivament amb els ciutadans no amb l’equip de govern o amb l’oposició i ha de tenir molta cura de no ser utilitzat per un o per l’altre, ja que, si ho fos, hauria perdut la independència i hauria deixat de complir dignament amb la seva funció. “En el meu cas puc dir que mai s’ha donat aquesta situació, és a dir, aquest intent d’utilització encara que hi ha situacions en les quals pugui semblar-ho. Per aconseguir-ho és necessari que el Síndic no faci públiques les seves opinions davant fets que es produeixen en el nostre ajuntament, el que no implica que no sigui un observador atent d’allò què succeeix i ho analitzi rigorosament sense prendre partit. Encara que el Síndic tingui una funció política no ha d’entrar en política, no ha de fer política partidista i no només perquè ho digui el reglament que regeix la seva actuació, sinó per convenciment o per ètica".
L’any 2009 el Síndic va realitzar 131 actuacions (97 a l’any 2008) a iniciativa de la ciutadania i ha adreçat a l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols: 15 recomanacions, 3 suggeriments i 2 actuacions d’ofici.

Les actuacions realitzades es desglossen en l’obertura de :
- 53 expedients de queixa (44 l’any 2008)
- 14 de mediació (07 l’any 2008)
- 10 de derivació (16 l’any 2008)
- 53 d’assessorament (29 l’any 2008)
- 01 de participació ciutadana (01 l’any 2008)

Queixes :

Els 53 expedients de queixa tramitats es troben, a 31 de desembre de 2009, en la següent situació :

* 47 es troben resolts i
* 6 en tràmit
* De l’estudi dels expedients
* 15 han derivat en recomanació, de les quals 11 han estat acceptades, 1 no acceptada i 3 pendents de resposta.
* 3 en suggeriment (2 suggeriments acceptats i 1 pendent de resposta).
* 2 en actuació d’ofici (1. Declaració dels Síndics/ques i Defensors/res locals davant la situació de crisi econòmica i 2. Ocupació de la via pública amb la instal•lació de terrasses).

 

Les més freqüents han estat les relacionades amb :

* Disciplina Urbanística, Urbanisme i Vialitat: per exemple ha estat motiu de queixa les molèsties i els desperfectes ocasionats per obres en finques veïnes, pavimentació de carrers, el retard en l’actuació de l’administració, ocupació de la via pública dificultant el pas dels vianants, instal•lació de pilones..... amb un total de 17 expedients. (12’98 %)
* Policia Local: desacord en sancions imposades, retirada de vehicles de la via pública .... 7 expedients. (5’34 %)
* Qualitat Ambiental: neteja parcel•les per risc d’incendi, ... 5 expedients. (3’82 %)
* Contaminació Acústica / altres molèsties: actuacions musicals en establiment a la Rambla del Portalet, actuacions al carrer Abadia, soroll vehicles i bufadors del servei de neteja viària, .....4 expedients. (3’05 %)
* Serveis Públics: aplicació bonificació ús de la deixalleria, neteja viària, enllumenat deficient ... 3 expedients (2’29 %)
* En l’àmbit d’Educació – Escola Bressol: sol•licitud canvi de centre, aplicació bonificació de taxa, ... 3 expedients. (2’29 %)
En algun cas la queixa presentada no ha prosperat, bé perquè després de disposar dels informes necessaris, el Síndic ha considerat que l’actuació de l’administració havia estat la correcta, oferint en aquest cas l’assessorament que s’ha considerat convenient o bé perquè s’ha derivat la queixa als organismes competents.

A petició expressa de les persones interessades, també s’ha col•laborat, en ocasions, en la redacció de diversos escrits.
La relació de totes les queixes es poden trobar en el cos de la Memòria.

Recomanacions :
De les queixes presentades, 15 han esdevingut Recomanacions. De l’estudi de les queixes presentades el Síndic ha considerat oportú presentar fins a 15 recomanacions a l’ajuntament. En algun cas, després de valorar una queixa concreta ell ha cregut convenient tractar el tema d’una manera més general, seria el cas, per exemple, de la recomanació de mantenir en les degudes condicions els espais lliures dintre el terme municipal per tal d’evitar qualsevol risc d’incendi o la del control de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb la instal•lació de terrasses per tal que es respecti el pas dels vianants, entre altres.

Les Recomanacions de l’any 2009 són les següents :

1. Es porti a terme una inspecció de la instal•lació Piscina Municipal “La Corxera”. (recomanació acceptada)
2. Es procedeixi a la poda i neteja de la finca propietat municipal ubicada al carrer Ferrer i Guàrdia (recomanació acceptada)
3. De què en sol•licitar una llicència d’obres es demani acreditar la titularitat de la propietat o bé l’autorització d’aquesta i que es faci un control per comprovar que les obres realitzades s’ajusten a les llicències concedides (no acceptada)
4. De què s’habiliti un espai de la ciutat per a ús turístic de les autocaravanes (recomanació acceptada).
5. S’estudiï l’adopció de mesures correctores per tal de pal•liar les molèsties en matèria de soroll, que denuncien vint veïns, pel funcionament d’una activitat comercial al carrer Major (recomanació acceptada).
6. Es doni una resposta a les instàncies presentades per veïns de la urbanització Les Bateries, motivades pel mal estat en què es troba el camí d’accés a la urbanització (recomanació acceptada).
7. Que l’empresa explotadora de l’abocador del Complex de Tractament de Residus de Solius, adopti les mesures preventives i correctores adients per tal de netejar la superfície d’explotació descoberta i minimitzar la presència de gavians (recomanació acceptada).
8. Que es col•loquin rètols informatius de prohibició d’alimentar els coloms (recomanació acceptada).
9. En relació a la implantació dels elements reductors de velocitat (recomanació acceptada).
10. En relació a la conveniència de mantenir en les degudes condicions els espais lliures dintre el terme municipal, atès el període de màxim risc d’incendi (recomanació acceptada).
11. De què es doni estricte compliment als horaris fixats en els acords d’autorització (pendent de resposta).
12. Es procedeixi a una execució subsidiària a càrrec de la persona interessada (propietària), atès l’incompliment de dues ordres d’execució (resolt-acceptada).
13. De què es faci complir allò que disposa l’ordenança municipal d’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa i que s’accepti i es compleixi la recomanació de 30/06/2008, en especial el seu apartat b) de què es porti a terme un control periòdic de supervisió de les ocupacions de terrenys d’ús públic autoritzades, amb l’objecte que es respecti en tot moment les dimensions autoritzades i les condicions sota les qual es concedeixen aquestes llicències (recomanació acceptada).
14. Reiterant es redacti una ordenança que reguli les condicions específiques a les qual s’han de sotmetre la instal•lació i el funcionament dels establiments de telecomunicacions del tipus telefònic, per a ús públic (locutoris), presentada amb data 11-05-2006 (n. 5568), i l’acord adoptat pel Ple de la Corporació de 19-12-20096 (PUNT 5-160/06) (pendent de resposta).
15. De què quan es concedeixi una llicència d’obres que alteri la realitat física d’una construcció es doni compte a la Gerència del Cadastre, per tal d’ajustar l’IBI a la nova realitat sorgida (pendent de resposta).


Les intervencions de la Sindicatura en Consultes, Assessorament i Informacions ha comportat l’obertura de 53 expedients. (40’46 %)

La temàtica és molt diversa. Les intervencions en aquests casos ha consistit en intentar aclarir els dubtes que exposava el ciutadà, facilitant la informació que s’ha considerat oportuna, la col•laboració demanada o bé se l’ha assessorat o adreçat als professionals en la matèria.

Participació Ciutadana :

Dins l’apartat Participació s’inclou la d’una veïna que va plantejar al Síndic els inconvenients en què es troben les persones amb mobilitat reduïda quan viatgen amb avió, sobretot en trajectes de llarga durada.
El Síndic va indicar que "Vaig considerar oportú, estudiar el tema i tinc interès en proposar treballar-lo conjuntament amb altres Síndics i Defensors Locals de Catalunya i, si escau, elaborar una actuació d’ofici reivindicant mesures per facilitar l’accessibilitat i una atenció especial a fi d’aconseguir que persones amb mobilitat reduïda puguin viatjar en unes condicions més dignes i autònomes. "

Suggeriments

Durant l’any 2009 ha presentat els següent suggeriments :

1. Suggeriment de què es mantingui una reunió amb els veïns del carrer Ixart i del Parc de les Eres, en relació a l’acabament del tancament del Parc de les Eres. (pendent de resposta)

2. Suggeriment de què es puguin prorrogar les autoritzacions d’aquells serveis de temporada a la zona marítimo terrestre, que requereixin una forta inversió. (suggeriment acceptat. Es preveu que per a l’any 2010 es puguin ampliar les concessions a més d’un any, atès que ja es disposarà del Pla d’Usos definitiu).

3. Suggeriment de què les actuacions musicals es portin a terme en un emplaçament idoni i que l’horari i el so estiguin dintre el què estableix la normativa. (Suggeriment acceptat).

Actuacions d’ofici

Aquest any 2009 s'han presentat dues actuacions d’ofici.

1. Declaració dels Síndics/ques i Defensors/res locals davant la situació de crisi econòmica, actuació treballada conjuntament amb els Síndics i Defensors Locals, motivada per la crisi econòmica i la seva repercussió sobre els ciutadans. (pendent de resposta)
2. Ocupació de la via pública amb la instal•lació de terrasses va venir motivada per la problemàtica que en ocasions provoca l’ocupació de la via pública en determinats espais que conculca els drets de la ciutadania, atès que dificulta el pas per la vorera.
En resposta a aquesta darrera actuació d’ofici l’ajuntament ha manifestat que els serveis tècnics estan estudiant com millorar el procediment d’atorgament i control de les activitats d’ocupació de la via pública amb la instal•lació de terrasses, per tal de fer més àgil el circuit de recepció i evitar molèsties i discrepàncies entre les parts afectades.

Va acabar demanant a tots els regidors que facin del diàleg l’eina de treball fonamental per resoldre els problemes de la ciutat.
--
 

Segueix-nos a Facebook i a Twitter | Telèfon de l'Ajuntament  - Centraleta 972 32 70 00 - Telèfon de Turisme 972 82 00 51