dimarts, juliol 29, 2014

Informacions

Ple Municipal, ordre del dia. Dimecres 30 de juliol (21h)

Cultura, Art, Activitats, Espectacles

Ple Municipal, ordre del dia. Dimecres 30 de juliol (21h)

Recordeu que el ple s'avança un dia, per no coincidir amb els actes de la Festa Major de la ciutat.

 •  1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANY DE LES ACTES ANTERIORS DE DATA 26 DE JUNY DE 2014 I 11 DE JULIOL DE 2014
 • 2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS
 • 3.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES I DEDUCCIONS DE LA QUOTA CORRESPONENT
 • 4.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2013
 • 5.- EXP. 1/2014 SUPLEMENT DE CRÈDIT, PAGA EXTARORDINÀRIA DE NADAL DE 2012, PER ALS TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT
 • 6.- EXP. 3 SC1/2014 SUPLEMENT DE CRÈDIT, PAGA EXTARORDINARIA DE NADAL DE 2012, PER ALS TREBALLADORS DE L’EMISSORA MUNICIPAL
 • 7.- EXP. 3 SC1/2014 SUPLEMENT DE CRÈDIT, PAGA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL 2012, PER ALS TREBALLADORS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
 • 8.- EXP. 3 TC1/2014, TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT, APORTACIÓ ACTIVITATS I ASSOCIACIONS LOCALS
 • 9.- APROVACIÓ BASES REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS PER A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT ECONNÒMICA QUE ESTIGUIN GRAVADES PER L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 2014
 • 10.- ACORDAR LA BAIXA DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2015
 • 11.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ SUBSCRIT EN DATA 8 D’OCTUBRE DE 2013 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I CATALUNYA BANC, SA, PER PROMOURE L’OCUPACIÓ D’HABITATGES PER DESTINAR-LOS A LLOGUER
 • 12.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DE SANTA MAGDALENA, EN EL TRAM COMPRES ENTRE EL CARRER DEL BRUC I LA CARRETERA DE GIRONA, I DEL CARRER DEL MIQUEL BOERA
 • 13.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER ERES I DELS 4 CARRERS PERPENDICULARS COMPRESOS EN EL CARRER DE SOL, LLUNA I METGES (ENTRE CARRER ERES I ALGAVIRA) I BAIXADA DE LES ERES (ENTRE ELS CARRERS ERES I GIRONA)
 • 14.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL NORD, EL CARRER HUGUET (ENTRE ELS CARRERS SANT ADOLF I GARROFERS) I UN TRAM DEL CARRER NOU DE SANT ANTONI (ENTRE LA PLAÇA DEL NORD I CARRER HUGUET)
 • 15.- PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE TSF, PP I ICVEUA DE REPROVACIÓ DE L’ALCALDE I DE LA REGIDORA DE LA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
 • 16.- PROPOSICIONS URGENTS
   

Pàgina 1 de 120

Segueix-nos a Facebook i a Twitter

Aquest web està gestionat i actualitzat per l'Àrea de Premsa de l'Ajuntament. Restem a la vostra disposició per rebre els vostres suggeriments, aportacions i propostes de millora. Ens trobareu a l'edifici de l'Ajuntament (primera planta) o ens podeu adreçar un mail a premsa@guixols.cat, o al telèfon 609 75 35 85 (P.Carreras)  quan ho considereu oportú.-