divendres, octubre 31, 2014

Informacions

Convocatòria de Ple Municipal

Actualitat General

 D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convido a la sessió de Ple sessió ordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

Assumpte: Convocatòria Ajuntament Ple
Assenyalament:
1a Convocatòria 30/10/2014 a les 21:00 hores
2a Convocatòria 03/11/2014 a les 21:00 hores
--
NÚM.: ASSUMPTE:
I. Part resolutiva:
 
1.- APROVAR ELS ESBORRANYS DE LES ACTES ANTERIORS NÚM. 14/2014 DE 25 DE SETEMBRE DE 2014 I 15/2014 DE 21 D'OCTUBRE DE 2014
2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2015 DE L'AJUNTAMENT I DELS SEUS OA
3.- APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ A L'ESTACIÓ NÀUTICA SANT FELIU DE GUÍXOLS COSTA BRAVA
4.- BAIXA DEL CONVENI AMB LOCALRET
5.- MODIFICACIO ESTATUTS CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA
6.- BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS. CURS 2014-2015.
7.- CANVI DE DESTINACIÓ D'UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC AMB MODIFICACIÓ DE L'ÚS DOCENT (E1) PER CENTRES SOCIALS (E4) I MUTACIÓ DEMANIAL DEL MATEIX DEL MATEIX BÉ
8.- DESAFECTACIÓ I MUTACIÓ DEMANIAL D'UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC DE LA FINCA MUNICIPAL VOLTA DE L'AMETLLER-CARRETERA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS A SANT POL PER LA COSTA
9.- RATIFICACIO DE L'ADHESIO AL PACTE DEL BAIX EMPORDA PEL DRET A DECIDIR.
10.- ADHESIÓ A LA INICIATIVA DE LA COMUNITAT DE SANT'EGIDIO "CIUTATS PER LA VIDA/ CIUTATS CONTRA LA PENA DE MORT" I DECLARAR EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2014 JORNADA CIUTADANA CONTRA LA PENA DE MORT
11.- URGÈNCIES
 
II. Part de control:
 
1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS
2.- PRECS I PREGUNTES

 

   

Pàgina 1 de 128

Segueix-nos a Facebook i a Twitter

Telèfon de l'Ajuntament  - Centraleta 972 32 70 00 - Telèfon de Turisme 972 82 00 51