dimecres, febrer 10, 2016

Decret de nou cartipàs municipal

Actualitat General

DSC_8282

DECRET. Sant Feliu de Guíxols, 21 de juny de 2011

Un cop celebrades les eleccions locals del passat dia 22 de maig de 2011, i constituït el nou Ajuntament, és necessari establir la nova organització municipal, en particular pel que fa a la delegació de competències de regidors;
Atès el que disposen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, els articles 74 i següents del Reglament Orgànic Municipal i la resta de legislació concordant;
Per la qual cosa,

 

DISPOSO:

Primer.- Delegar a favor dels regidors que a continuació es relacionen les competències de gestió que s’esmenten en cada cas. Aquestes delegacions no inclouen la potestat de dictar resolucions administratives que afectin a tercers, sens perjudici de la delegació que es fa en els punts tercer i quart d’aquest decret, i de les que posteriorment es pugui realitzar.
L’Alcaldia conserva totes les atribucions no delegades expressament, i en particular les relatives als següents assumptes:

 

Alcalde: Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)
Matèries: Alcaldia
Secretaria, Contractació i Recursos Humans
Consell Escolar Municipal
Ports i Costes

Vicealcalde Pere Albó i Marlés (PSC)
Matèries Vicealcaldia
Primera tinència d’Alcaldia
Portaveu del Govern
Cultura i Patrimoni
Projecte Thyssen i Patrimoni Anlló.
Teatre i activitats culturals
Cementiri Municipal
Síndic de greuges
Projectes Km. 0 i Turó del Fortim.
Comunicació

Regidora: Júlia Vendrell i Amate (PSC)
Matèries Ensenyament
Cinquena tinència d’Alcaldia

Equipaments educatius, oficina del català, Escola Oficial d’Idiomes
Escoles Bressol
Casals d’estiu
Escola Adults
Activitats universitàries
Nous cicles i oferta formativa
Escola de Música

Regidora: Maria Pilar Giró i Roman (CiU)
Matèries: Promoció de la Ciutat i Relacions institucionals
Quarta tinència d’Alcaldia

Relacions Institucionals, protocol
Estratègies de promoció
Informàtica
Agermanaments
Embelliment de la ciutat
Comissió del Paisatge Urbà
OIAC (Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana)

Regidor: Pau Casals i Caus (CiU)
Matèries: Història, Coneixement i Difusió

Desenvolupament del Pla Director del Monestir
Pla Director de l’edifici de l’antic Hospital
Museu d’Història de la Ciutat, Arxiu i Biblioteca
Desenvolupament del projecte de Museu d’Història de la Medicina de Catalunya

Regidora: Dolors Ligero i Ruiz (CiU)
Matèries: Serveis Econòmics, Pla de Barris i Participació ciutadana
Segona Tinència d’Alcaldia

Serveis econòmics
Gestió del Pla de Barris
Obres públiques
Llicències urbanístiques i d’activitats
Disciplina urbanística
Participació ciutadana

Regidor: Joan Vicente i Rufí (PSC)
Matèries: Planificació Urbanística, Habitatge i Medi Ambient
Tercera tinència d’Alcaldia

Patrimoni natural
Patrimoni urbanístic
Ordenances ambientals
Desenvolupament i gestió del POUM
Polítiques d’habitatge
Pla d’Aparcaments
Planificació i seguiment del programa d’Inversions

Regidor: Juan José García i Cañadas (PSC)
Matèries: Regidoria de Desenvolupament Econòmic i Treball
Setena tinència d’Alcaldia

Promoció de l’Acord per a l’Impuls Econòmic de la Ciutat
Comerç, Indústria i Pesca
Mercat municipal sedentari i no sedentari
Borsa de treball
Guíxols Desenvolupament
Modernització de l’Administració

Regidora: Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Matèries: Esports i Joventut
Sisena tinència d’Alcaldia

Activitats i instal·lacions esportives
Local i programació estable música per a joves
Espais Pic-nic
Polítiques de joventut
Gestió edificis municipals i centres cívics

Regidora: Verónica Lahoya i Rodríguez (PSC)
Matèries: Acció Social
Serveis socials
Centre Tramuntana
Salut Pública
Transport públic
Polítiques d’igualtat i integració
Serveis a la gent gran i residència de la gent gran
Cooperació
Programa de Mediació
Activitats dels centres cívics

Regidor: Joaquim Clarà i Estañol (CiU)
Matèries: Serveis Municipals

Seguretat viària, mobilitat, ocupació via pública
OMIC
Subministrament aigua potable i clavegueram
Servei de neteja
Parcs i jardins
Enllumenat Públic
Platges

Regidor: Francisco Cárdenas i Toscano (CiU)
Matèries: Governació i manteniment de la ciutat

Seguretat ciutadana i policia local
Tancament de carrers
Protecció civil
Brigada d’Obres i Manteniment
Mobiliari urbà

 

Segon.- Els regidors delegats no podran delegar les seves atribucions a altres regidors.

Tercer.- Delegar al regidor Joaquim Clarà i Estañol la potestat de resoldre mitjançant actes administratius les autoritzacions sobre ocupació de via pública i restriccions al trànsit rodat.

Quart.- Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efectes des del dia següent a la data de notificació d’aquest Decret als regidors afectats, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la competència delegada de forma tàcita, si en el termini de les 24 hores següents no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.

Sisè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i publicar el text en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes d’aquest.-

Així ho disposa l’alcalde, en el lloc i data a dalt indicats, davant meu, la secretària acctal., de la qual cosa dono fe.

   

L'alcalde

La secretària acctal.,

Joan Alfons Albó i Albertí

Marta Vila i Gutarra

Segueix-nos a Facebook i a Twitter | Telèfon de l'Ajuntament  - Centraleta 972 32 70 00 - Telèfon de Turisme 972 82 00 51