Ple Extraordinari i Urgent

Ple Extraordinari i Urgent

Assumpte: Convocatòria Ajuntament Ple

Assenyalament:
1a Convocatòria 11/07/2019 a les 21 hores
2a Convocatòria 15/07/2019 a les 21 hores

Senyor/a,

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convido a la sessió del Ple Municipal en sessió extraordinària i urgent que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

NÚM.: ASSUMPTE:

1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

2.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE MUNICIPAL

3.- CONSTITUCIÓ I COMPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I NOMENAMENT DELS SEUS PORTAVEUS

4.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

5.- DONAR COMPTE DE NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE

6.- DONAR COMPTE DELS DOS DECRETS DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA JGL I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L'ALCALDE A AQUEST ÒRGAN

7.- DONAR COMPTE DE LES DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES ALS REGIDORS

8.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SÓN COMPETÈNCIA DEL PLE

9.- PERIODICITAT DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

10.- CREACIÓ DEL CONSELL DE GOVERN

11.- SUPLEMENT DE CRÈDIT SC003/2019 DE RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES DELS CARRECS ELECTES

12.- ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I DE LES RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

13.- ESTABLIMENT D'UNA DOTACIÓ ECONÒMICA PELS GRUPS MUNICIPALS

14.- PROGRAMACIÓ, ADMINISTRACIÓ, GESTIÓ I PRODUCCIÓ INTEGRAL DELS ESPECTACLES I CONCERTS QUE ES REALITZEN DINS DEL MARC DEL FESTIVAL DE LA PORTA FERRADA, QUE ES CELEBRA ANUALMENT EN AQUESTA CIUTAT A LA TEMPORADA D'ESTIU (ANYS 2020-2023).(REF.2698C)

L’alcalde,
Carles Motas López
Sant Feliu de Guíxols, 10 de juliol de 2019

OFICINES D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)

Seu Central: Plaça del Mercat 6-9
oiac@guixols.cat · Tel. 972 32 70 00

Seu a Vilartagues: Plaça de Salvador Espriu s/n
oiac@guixols.cat · Tel. 972 82 01 01

Horari: feiners de 9 a 14 h 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016-2020 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits