Ple extraordinari VIRTUAL pel Coronavirus

IMG 20200325 102310 800x600

És el primer ple de la història de Sant Feliu celebrat amb mitjans telemàtics

Es podrà seguir en directe per Ràdio Sant Feliu 107.0 o bé www.rsf.cat (només àudio)

Convocatòria oficial

1a Convocatòria 26/03/2020 a les 19.00 hores
2a Convocatòria 30/03/2020 a les 19.00 hores

Atès que el Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 estableix restriccions rigoroses a la mobilitat de les persones.


Atès que la Disposició addicional Tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, estableix que els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques.


Segons el previst al Decret d’aquesta Alcaldia dictat en data d’avui d’acord amb les anteriors disposicions, i que es comunica juntament amb aquesta convocatòria, us convoco a la sessió de Ple extraordinària que tindrà lloc de manera telemàtica el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:


NÚM.: ASSUMPTE:

I- Part resolutiva

1- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA
2- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN
I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS
3- SOL·LICITUDS BONIFICACIONS IBI 95% PISOS CEDITS PER LLOGUER SOCIAL EXERCICI 2020
4- APROVACIÓ INICIAL PER SEGONA VEGADA DEL PROJECTE DE
CANALITZACIÓ I COBERTURA DEL DARRER TRAM DE LA RIERA DE SANT POL
5- APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICACION PUNTUAL DE POUM- 35:
MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 60 I 98 DE LES NNUU DEL POUM
6- MOCIÓ SOBRE L'ÚLTIMA SENTÈNCIA DEL TSJC EN REFERÈNCIA A TURISPANIA I LA SEVA AFECTACIÓ SOBRE LA ZONA DE CAN RIUS


II- Part de control
7- INFORMACIÓ ALS REGIDORS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
8- PRECS I PREGUNTES

L’alcalde,
Carles Motas
Sant Feliu de Guíxols, 23 de març de 2020

OFICINES D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)

Seu Central: Plaça del Mercat 6-9
oiac@guixols.cat · Tel. 972 32 70 00

Seu a Vilartagues: Plaça de Salvador Espriu s/n
oiac@guixols.cat · Tel. 972 82 01 01

Horari: feiners de 9 a 14 h 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016-2020 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits