Ajuts en matèria d'habitatge per fer front a la crisi del Covid19

Degut a l’actual situació de crisi sanitària com a conseqüència de la pandèmia del Covid19, s’han posat a disposició de la ciutadania tot un seguit de mesures en matèria d’habitatge per fer front a aquesta situació.

En primer lloc, recordar que a partir de la finals de maig està previst que es pugui obrir la convocatòria ordinària d’ajuts de lloguer per l’any 2020. Així mateix, recordar que ja des de fa unes setmanes ja està oberta l’ajut al lloguer 2020 per a majors de 65 anys, sempre i quan haguessin demanat també l’ajut el 2019.

Per altra banda, tenint en compte la situació d’excepcionalitat que estem vivint, també s’ha aprovat un nou programa d’ajudes destinades a les persones afectades per la crisi del COVID-19, i que com a conseqüència d’aquesta es trobin en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica i social i amb greus dificultats per fer front al pagament del lloguer que restarà oberta fins el proper 30 de setembre de 2020.

Ajuts COVID:

1.- Beneficiaris. Si ets titular d’un contracte d’arrendament i et trobes en dificultats per pagar totalment o part de la renda de lloguer perquè has vist reduïts els seus ingressos a causa de la pandèmia del COVID 19, o bé, necessites ajuda per cancel·lar total o parcialment el microcrèdit sol·licitat pel pagament del lloguer pots demanar l’Ajut Covid-19.

En cas que siguis arrendatari però tu o un dels membres de la unitat familiar sigueu propietaris o usufructuaris d’un altre habitatge, o bé, disposeu de recursos econòmics suficients no podreu sol·licitar aquesta ajuda.

2.- Requisits principals. Per demanar-la, has de tenir en compte que és necessari:

 1. Tenir residència legal a Catalunya,
 2. Disposar d’un contracte de lloguer d’acord a la Llei d’Arrendaments urbans,
 3. S’ha de tractar del teu habitatge habitual,
 4. S’haurà d’acreditar que com a conseqüència de la pandèmia,  el titular del contracte de lloguer o algun dels membres de la unitat familiar, es troba en situació de vulnerabilitat sobrevinguda.

Aquesta pèrdua substancial d’ingressos causant de la situació de vulnerabilitat sobrevinguda es podrà justificar en:

 1. Haver passat a estar en situació d’atur,
 2. Li han fet un expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO),
 3. Haver vist reduïda la jornada laboral per motiu de cures, en caso de ser empresari,
 4. Altres circumstàncies que suposin una pèrdua dels seus ingressos,

3.- Altres requisits: Per demanar aquesta ajuda, a part de justificar la pèrdua substancial d’ingressos també serà necessari acreditar:

 1. Que la persona sol·licitant demostri el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020.
 2. En cas que el contracte s’hagués finalitzat durant aquest període, s’haurà d’acreditar el pagament del lloguer des de l’inici del contracte.
 3. Tots els membres de la unitat familiar han de complir amb les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
 4. La persona que sol·liciti l’ajuda no ha de ser beneficiària d’alguna altra subvenció.
 5. l’import de la renda de lloguer del contracte d’arrendament ha de ser igual o inferior a 900 euros.

El concepte de renda de lloguer inclou: la renda, els endarreriments de la renda, IBI, la taxa pel servei de recollida d’escombraries i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora.

4.- Quantitat de l’Ajut: L’ajut es pot concedir per un import màxim de 6 mesos de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de l’any 2020. És a dir, l'ajut es pot concedir per un import màxim de sis mesos de la renda de lloguer, des d'abril a setembre de 2020, essent de 500 € la quantia màxima de l’ajut a la demarcació de Girona (500 x 6 = 3000€).

5.- Capacitat econòmica de la unitat familiar: Per poder sol·licitar aquesta ajuda, els Ingressos de la unitat familiar el mes anterior a la sol·licitud no poden superar determinats topalls:

 • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la UF, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut no siguin superiors a 3 vegades IPREM (1.613,52 euros mensuals)
 • Aquest màxim s’amplia a 4 vegades IPREM (quan a la UF quan hi ha alguna discapacitat.
 • 5 vegades IPREM (si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat.
 • Aquests ingressos màxims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o 80,67 euros per fill, si la família és monoparental.
 • Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

 La Renda de lloguer més les despeses i subministraments de l’habitatge han de ser superiors o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

La persona sol·licitant ha d’acreditar el pagament de la renda del lloguer dels mesos de gener, febrer i març 2020. O si ha finalitzat el contracte durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.

6.- Documentació: Per sol·licitar aquesta ajuda és necessari aportar la documentació recollida a Annex.

En el cas, de no poder aportar algun dels documents allà recollits (Annex) s’haurà d’aportar declaració responsable que justifiqui el motiu pel qual no es poden aportar, que ha d’estar relacionat com a conseqüència del COVID-19.

Tota la documentació que no s'hagi justificat en presentar la sol·licitud, l'haurà de presentar obligatòriament i d'ofici la persona sol·licitant en el termini màxim d'un mes des de la finalització de l'estat d'alarma. 

7.- Incompatibilitats: Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a les mateixes mensualitats del mateix any. Si el sol·licitant es beneficia d'altres ajuts per al pagament del lloguer, la suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no podrà ser superior a 5.400 euros.

Quan s'hagi concedit un préstec mitjançant els ajuts transitoris de finançament, la quantia de l'ajut s'ha de destinar a l'amortització del préstec. Únicament quan s'hagi cancel·lat la totalitat del préstec, sempre que l'import d'aquest sigui inferior al de l'ajut concedit en aplicació d'aquest programa, pot destinar-se a cobrir el pagament de noves mensualitats de renda o d'imports superiors fins arribar al total de l'ajut rebut. 

8.- Sol·licitud: sol·licituds es poden presentar de forma telemàtica enviant la sol·licitud i la documentació necessària.

 • S’hauran de presentar en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació necessària.
 • Per la seva tramitació s’haurà de fer a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/es/tramits).
 • Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les dependències indicades i a l’Oficina Virtual de Tràmits (http://tramits.gencat.cat)<http://tramits.gencat.cat)/>.
 • La sol·licitud i la documentació necessària es podrà presentar des del dia 19 de maig de 2020 fins el dia 30 de setembre de 2020.
 • Les dependències físiques de  les Oficines Locals d'Habitatge estan sotmeses a restriccions d'obertura i atenció al públic establertes per les autoritats sanitàries. Esta previst que quan finalitzi l’Estat d’Alarma l’Oficina Local d'Habitatge obri algun algún dia per poder atendre aquelles persones que per dificultats tècniques no hagin pogut tramitar la sol·licitud per via telemàtica.

9.- Termini:  Es podrà sol·licitar aquesta ajuda des de l’endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins el 30 de setembre de 2020.

Les sol·licituds es resoldran seguint l’ordre d’entrada al registre corresponent amb la documentació completa i correcte, fins l’exhauriment de la dotació pressupostària. 

10.- Informació en matèria d’habitatge. Per qualsevol dubte en matèria d’habitatge podeu dirigir-vos a l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Feliu de Guíxols, (horari d’atenció: dilluns, dimecres i divendres de 9h a 13h), o enviant un email a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o trucant al telèfon 972.82.25.99.

 

Podeu consultar GUIA COMPLETA per sol·licitar els ajuts CLICANT AQUÍ

Podeu consultar la GUIA PER CREAR UN IDENTIFICADOR DIGITAL (IDCATMOBIL) CLICANT AQUÍ

 

Subsidi extraordinari per a treballadores de la llar i treballadors temporals

El Govern Espanyol ha fet públic un nou ajut destinat a les treballadores de la llar i les persones amb contractes temporals que s'hagin quedat sense ingressos des de l'inici de l'estat d'alarma. Poden demanar les ajudes a través del servei d'ocupació del Govern Espanyol, el SEPE. Es pot presentar de manera presencial o bé online. 

Presencial: Podeu descarregar i imprimir la sol·licitud i presentar-la a qualsevol oficina d'assistència en matèria de registres o a les oficines de correus, dirigint-la a Unidad Subsidio Empleadas Hogar.  Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, Calle Condesa de Venadito Nº9, 28027-Madrid. Per descarregar i imprimir la sol·licitud NO necessita DNI electrònic, certificat electrònic o Cl@ve.

ONLINE: Pot presentar la seva sol·licitud en línia a la Seu de el Servei Públic d'Ocupació Estatal, sempre que disposi de DNI electrònic, certificat electrònic o Cl@ve.

Son subvencions de caràcter extraordinari pensades per aquells qui s'han vist afectats per la crisi del Covid-19, per tant, es podran demanar només mentre duri aquesta situació.

Es podran beneficiar d’aquest subsidi extraordinari, les persones integrades en el Sistema Especial d’Empleats d’Home del Règim General de la Seguretat Social que estant en situació d’alta laboral abans de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març per qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es trobin en alguna de les següents situacions:

- Hagin deixat de prestar serveis, total o parcial, amb caràcter temporal, amb el fi de reduir el risc de contagi, per causes que tinguin una voluntat pròpia, en un o diversos domicilis amb motiu de la crisi sanitària de COVID-19.

- S'ha extingit el seu contracte de treball per causes externes a la voluntat de la persona treballadora i aquesta extinció es deu a la crisi sanitària de COVID-19.

- Els fets causants haurien de produir-se amb posterioritat el 14 de març, data d'entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, el 14 de març.

 

CONSULTEU TOTS ELS REQUISITS I COM SOL·LICITAR-LO CLICANT AQUÍ

 

Ajut de la Generalitat de 200 euros

La prestació consistirà en un ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica de les famílies a Catalunya per un import de dos-cents euros, en un pagament únic, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

La prestació s'adreça a persones treballadores (persones físiques) que tinguin càrregues familiars i es trobin en algun dels supòsits següents:

Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per força major, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 22 del Reial Decret llei 8/2020.Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 23 del Reial Decret llei 8/2020.Treballadores per compte aliè, fixes discontínues, afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació d’acord amb el punt 6 de l’article 25 del Reial Decret llei 8/2020.Treballadores per compte aliè afectades per l’extinció del contracte de treball.Treballadores per compte propi amb suspensió o reducció de l’activitat econòmica.

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-subministraments-basics-covid?category=

 

Publicat el Ban de l'alcalde sobre el Mercat i la distància màxima per passejar el gos (200 metres)

L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols ha dictat un Ban en el qual disposa dues mesures que s'aplicaran a Sant Feliu de Guíxols davant la gravetat i persistència de la situació epidemiològica del Covid 19.

La primera fa referència als passeig dels gossos durant la mesura de confinament.
A partir d'aquest document, només podrà treure a passejar el gos una persona, i a més amb passejades curtes per cobrir les necessitats fisiològiques de l'animal, no més enllà d'una distància de 200 metres, sense contacte entre altres animals o persones.

La segona va sobre el Mercat i el Ban dicta que es manté el mercat diari (de la Plaça del Mercat) i que se suprimeix el mercat de diumenge. En el cas de les parades permeses, els venedors hauran d'extremar les mesures de seguretat per evitar contagis i els clients també. Les persones que incompleixin aquestes mesures seran denunciades.

L'alcalde demana que la ciutadania es quedi confinada als seus domicilis, i que només surti de casa si és absolutament imprescindible, respectant de forma escrupolosa les restriccions, per evitar contagis.

Teniu accés als documents fent clic a:

Ajudes al contribuent i empreses

ajutempreses-

Ajudes econòmiques a la ciutadania i a les empreses

L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, ha signat un decret on estableix un seguit d'ajudes per empreses i negocis locals per reduir l'impacte econòmic que suposa la crisi del coronavirus, mentre l'emergència estigui vigent. Són també revisables si hi ha novetats.

Entre aquestes ajudes, s'han previst avançar al màxim possible el pagament de factures aprovades i gestionar les registrades fins a data d'avui. També es pretén estudiar bonificacions per a les taxes de serveis no prestats (per exemple, ocupació de via pública per part de negocis, com terrasses...), i estudiar formes per bonficar les taxes relacionades amb activitats comercials i industrials mentre els negocis hagin estat tancats per obligació. Una altra de les mesures és deixar sense efecte el cobrament de la zona blava fins a nou avís.

 • N'hi ha moltes més: el decret de l'alcalde preveu suspendre el cobrament dels rebuts domiciliats del padró de vehicles que havia de fer-se l'1 d'abril.
 • També se suspèn el cobrament de rebuts mensuals domiciliats de març de serveis com l'Escola de Música, Escola Bressol, Mercat i altres no domiciliats.
 • S'amplia el termini de pagament de diferents taxes i impostos, i es deixa més marge per al pagament de tots aquests tributs, com a data límit el mes d'octubre. El nou calendari de pagaments es publica, ja avui

Atenció al públic per telèfon i internet

A Sant Feliu de Guíxols, mentre hi hagi l'emergència sanitària pel Coronavirus, us atendrem per telèfon o per internet.

Atenció telefònica:

 • Telèfon central: 972 32 70 00 (d'entre els 9:00h i les 15:00h, de dilluns a divendres)

Aquest telèfon NO és d'emergències ni el substitueix. En tot cas és d'assessorament, orientació i informació.

 • Policia Local - 972 32 42 11
 • Serveis Socials - 972 82 10 91
 • Síndic Greuges - 972 32 80 40
 • Ràdio Sant Feliu - 609 75 35 85

Atenció per internet

 • Us recomanem que utilitzeu l’espai ciutada.guixols.cat on trobareu els tràmits i gestions disponibles

telefon2 2

 • 1
 • 2

OFICINES D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)

Seu Central: Plaça del Mercat 6-9
oiac@guixols.cat · Tel. 972 32 70 00

Seu a Vilartagues: Plaça de Salvador Espriu s/n
oiac@guixols.cat · Tel. 972 82 01 01

Horari: feiners de 9 a 14 h 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016-2020 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits