L'Ajuntament promou ajuts a l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica

Aquest dimarts 25 d'octubre és previst que es publiqui al Butlletí Oficial de Girona la convocatòria d'ajuts econòmics per a persones amb escassa capacitat econòmica, gravades per l'IBI a Sant Feliu de Guíxols.
S'estableix un termini de presentació de sol·licituds de 15 dies hàbils a l’endemà de la publicació oficial: del 26/10/16 fins a 16/11/16.

Podeu consultar la normativa completa, requisits i documentació que cal aportar a la seu electrònica de l'Ajuntament: ciutada.guixols.cat

Alguns requisits, documentació i procediments:

Podran gaudir d’aquest ajut econòmic els ciutadans que reuneixin aquests requisits:
1.Estar empadronat/-da a Sant Feliu de Guíxols a l’habitatge objecte de la sol·licitud amb una antiguitat mínima de tres anys.
2.Ser pensionista per jubilació, viduïtat, orfandats, invalidesa total i absoluta, o estar a l’atur o tractar-se d’una família monoparental o ser perceptor de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI).
3.Constar al padró de contribuents de l’ Impost sobre Béns Immobles.
4.No tributar en concepte de l’ Impost sobre Béns Immobles per cap altre habitatge que el destinat a ús propi tant la persona sol·licitant com les persones que segons el padró d’habitants amb ella convisquin.
5. Que el valor cadastral de l’habitatge es trobi dins dels barems regulats a la clàusula desena del text regulador.
6.Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament.
7.No trobar-se incurs en cap prohibició per obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques previstes en la normativa vigent.

Els contribuents que reuneixin les condicions establertes hauran de demanar l’ajut econòmic mitjançant una sol·licitud normalitzada que presentaran a la Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana, amb la documentació que s'estableix en la convocatòria (vegeu ciutada.guixols.cat).

La dotació total d’aquest ajut és de 45.312,00 €.

L’estudi de les diverses sol·licituds es farà per trams de valor cadastral del bé immoble de referència. Aquests trams poden ser objecte d’ampliació, per raons d’eficàcia en el tràmit, mitjançant Decret d’Alcaldia.

Els trams de valor cadastral als quals es refereix el paràgraf anterior, són els que es detallen a continuació:

a.Primer Tram: Valors Cadastrals de fins a 18.000,00 €:
Aquests seran els primers que seran presos en consideració, sempre començant de menor a major.
L’ import de l’ajut serà del 100% de la totalitat del rebut llevat que la dotació pressupostada resultés inferior a la totalitat de les ajudes sol·licitades. En aquest cas, es procedirà al prorrateig directament proporcional a l’ import de cada rebut d’aquest primer tram.
En cas que les sol·licituds corresponents a aquest primer tram no esgotin la dotació pressupostada es passarà a estudiar les sol·licituds corresponents al segon tram.

b.Segon Tram: Valors Cadastrals entre 18.000,01 € i 25.000,00 €:
En segon lloc, s’atorgaran els ajuts corresponents a aquest segon tram també començant de menor a major.
En cas que el disponible restant de la dotació resultés inferior a la totalitat del ajuts d’aquest tram, s’adoptarà la mateixa modalitat de repartiment que el primer tram.

c.Tercer Tram: Valors Cadastrals entre 25.000,01 € i 30.000,00 €:
Aquest tram es preveu en cas que la dotació pressupostària prevista no s’hagués esgotat en els trams anteriors i el càlcul dels ajuts es realitzarà amb el mateix criteri i paràmetres seguits.
En cas que el tercer tram no esgotés l’assignació restant disponible, s’obrirà un nou termini de presentació de sol·licituds per a trams de valors cadastrals superiors, de manera successiva i fis a esgotar la dotació total pressupostada i seguint la mateixa operativa.

OFICINES D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)

Seu Central: Plaça del Mercat 6-9
oiac@guixols.cat · Tel. 972 32 70 00

Seu a Vilartagues: Plaça de Salvador Espriu s/n
oiac@guixols.cat · Tel. 972 82 01 01

Horari: feiners de 9 a 14 h 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016-2020 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits