Ordre del dia del Ple d'octubre 2016

Ordre del dia del Ple d'octubre 2016
(1a Convocatòria 27/10/2016 a les 21:00 hores)
NÚM

ASSUMPTE:

I. 
PART RESOLUTIVA:
 
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR 
2.- ESMENA DE L'ACORD D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2015 (X2016007947)
3.- MODIFICACIÓ   PUNTUAL   DEL   PLA   D'ORDENACIÓ   URBANÍSTICA   MUNICIPAL(MP-POUM.27)   ARTICLES   DE   LES   NORMES   URBANÍSTIQUES   RELATIUS   A   LA DENSITAT D'HABITATGES REFERIDA A L'EDIFICACIÓ (X2016015685)
4.- APROVACIÓ DEL CODI DE BON GOVERN (X2016015482)
5.- DISSOLUCIÓ   I   LIQUIDACIÓ   DEL   CONSORCI   DE   COMUNICACIÓ   LOCAL (X2013008425)
6.- REVOCACIÓ CONVENI SUBVENCIÓ ESTACIÓ NÀUTICA SANT FELIU DE GUÍXOLS COSTA BRAVA 2014-2017 I SUBVENCIÓ 2016 ESTACIÓ NÀUTICA SANT FELIU DE GUÍXOLS COSTA BRAVA (X2016015637)

7.- ESTUDI   DE   VIABILITAT   I   ASSESSORAMENT   PER   A   LA   CONCESSIÓ   D'UN APARCAMENT A LA ZONA DE LA CORXERA (X2016015328)

8.- MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM VINCULANT PER A LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA (X2016015443)
9.- MOCIÓ PER IMPULSAR UNA POLÍTICA DE TARIFACIÓ SOCIAL EN ELS SERVEIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS MUNICIPALS (X2016015347)
10.- PROPOSICIONS URGENTS

II. 
PART DE CONTROL:
11.- DONAR COMPTE DEL NOU REGIDOR DE CIU COM A MEMBRE DE DIVERSOS ORGANISMES I INSTITUCIONS (X2015009617)
12.- DONAR COMPTE DEL DECRET PERIODE MITJA PAGAMENT GLOBAL (PMP-G)SEGUIMENT COMPLIMENT LLEI MOROSITAT 2 TRIMESTRE 2016 (X2016007905)
13.- DONAR COMPTE DEL DECRET PERIODE MITJA PAGAMENT PROVEIDORS (PMP) SEGUIMENT   COMPLIMENT   DE   LA   LLEI   DE   MOROSITAT   2   TRIMESTRE   2016-AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTONOMS (X2016007898)
14.-   DONAR   COMPTE   DE   LA   TRANSFERENCIA   DE   CREDIT   1   TC   136/2016,TRANSFERENCIA CREDIT MOBILIARI VIES PUBLIQUES (ADQUISICIÓ DE TAULES ICADIRES PER DIVERSES FESTES I ACTIVITATS DE CIUTAT) (X2016011588)
15.-   DONAR   COMPTE   TC   137/2016   TRANSFERENCIA   CREDIT   COL·LECTOR CARRETERA GIRONA (X2016011635)
16.-   DONAR   COMPTE   DELS   FITXERS   D'ESTATS   EXECUCIO   PRESSUPOST   2016(SEGON TRIMESTRE 2016) Obligacions de subministrament d'informació (X2016007191)

17.-   DONAR   COMPTE   DE   L'APROVACIO   DE   LES   LINIES   FONAMENTALS   DEL PRESSUPOST PER L'EXERCICI 2017 I TRAMESA MINHAP EN COMPLIMENT ARTICLE 27.2 LLEI ORGANICA 2/2012 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (X2016013296)18.- DONAR COMPTE DE L'EXPEDIENT DE TRANSFERENCIA DE CREDIT EXP. 1 TC153/2016, DESPESES DE SUPORT PER ACTIVITATS (X2016013107)

19.-   DONAR   COMPTE   DE   L'INFORME   TRIMESTRAL   SOBRE   COMPLIMENT   DE TERMINIS   DE   FACTURES   DE   L'AJUNTAMENT   PENDENTS   DE   RECONEIXER L'OBLIGACIÓ -TERCER TRIMESTRE 2016 - AJUNTAMENT-(X2016009448)
20.-   DONAR   COMPTE   DE   LA   TRANSFERÈNCIA   DE   CREDIT   EXP.   1   TC160/2016UTILLATGE,   MAQUINARIA   I   ALTRES   EINES   (ADQUISICIO   DOS   EINES   PER MANTENIMENT CEIP ESTACIO) (X2016014715)
21.-   DONAR   COMPTE   DE   L'EXPEDIENT   1   TC155/2016,   TRANSFERENCIA   CREDITOPCIO COMPRA CONVENI MODIFICACIO POUM (X2016015211)
22.- DONAR COMPTE DE LEXP. 1 TC156/2016, COL·LECTOR GIRONA, OBRES XARXA (X2016015215)
23.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERNI ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS
24.- PRECS I PREGUNTES.

OFICINES D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)

Seu Central: Plaça del Mercat 6-9
oiac@guixols.cat · Tel. 972 32 70 00

Seu a Vilartagues: Plaça de Salvador Espriu s/n
oiac@guixols.cat · Tel. 972 82 01 01

Horari: feiners de 9 a 14 h 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016-2020 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits