Convocatòria del Ple de Gener 2017

Assumpte: Convocatòria Ajuntament Ple
Assenyalament:
1a Convocatòria 26/01/2017 a les 21:00 hores
2a Convocatòria 31/01/2017 a les 21:00 hores
 
Senyor/a,
D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convido a la sessió de Ple sessió ordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:
 
I. PART RESOLUTIVA:
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR
2.- DONAR COMPTE DELS CRITERIS DE MOROSITAT DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS. (X2017001173)
3.- DONAR COMPTE DELS CRITERIS DE MOROSITAT DE LEMISSORA MUNICIPAL DE SANT FELIU DE GUÍXOL (X2017001175)
4.- DONAR COMPTE DELS CRITERIS DE MOROSITAT DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS) (X2017001174)
5.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRANSFERENCIA DE CREDIT EXP. 1 TC193/2016 MATERIAL TECNIC IVENTARIABLE POLICIA LOCAL ( COMPRA DIVERSES PISTOLES MARCA GLOCK) (X2016020465)
6.- DONAR COMPTE EL PLE DE L'EXPEDIENT DE TRANSFERENCIA DE CRÈDIT 1 TC 196/2016 APORTACIO ESTACIO NAUTICA SFG COSTA BRAVA (FINANÇAMENT DESPESES FINS FINALS ANY 2016) (X2016021788)
7.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRANSFERENCIA DE CRÈDIT EXP. 1 TC 199/2016 MATERIAL TECNIC INVENTARIABLE POLICIA LOCAL (COMPRA DIVERSES PISTOLES MARCA GLOCK) (X2016022094)
8.- DONAR COMPTE AL PLE EXP. 1 TC 201/2016 APORTACIONS ACORDS I CONVENIS URBANISTICS (OBRES SANEJAMENT NOU CASINO CONSTANCIA) (X2016022243)
9.- DONAR COMPTE AL PLE EXP. 1 TC 202/2016 MOBILIARI VIES PUBLIQUES (COMPRA DIFERENTS TIPUS MOBILIARI URBA COM BANCS I PAPERERES ETC) (X2016022310)
10.- CINQUENA ADDENDA DE PRÒRROGA DE VIGÈNCIA AL CONVENI
FORMALITZAT EL 22 DE NOVEMBRE DE 2012 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS I L'EMPRESA SARFA, SL PER A LA MILLORA DE LES COMUNICACIONS MITJANÇANT ELS SERVEIS REGULARS DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS PER CARRETERA ENTRE SANT FELIU DE GUÍXOLS, SANTA CRISTINA D'ARO I CASTELL-PLATJA D'ARO, (X2017000027)
11.- MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS Nº6 ICIO I OOFF Nº10 ESCOMBRARIES X2016012096) (X2016012096)
12.- BAIXA DRETS PENDENTS D'EXERCICIS TANCATS (2016) (X2016000818)
13.- BAIXA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PROCEDENTS D'EXERCICIS TANCATS. (X2017000965)
14.- APROVACIÓ DEL PLA NORMATIU DE L'AJUNTAMENT DE L'ANY 2017
15.- PROPOSTA ADEQUACIO LLOCS D'AGENT, CAPORAL I SERGENT DE LA POLICIA LOCAL I ACORD PER A LA MILLORA DEL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL DE SANT FELIU DE GUIXOLS (X2017002414)
16.- APROVAR L'ESTUDI DE VIABILITAT PREVI A L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D'UNA CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN APARCAMENT A LA CORXERA I POSTERIOR GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC LOCAL D¿APARCAMENT A LA CORXERA (X2016015328)
17.- APROVAR PROVISIONALMENT ELS DOCUMENTS QUE FORMEN PART DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM NÚM. 27 ¿ARTICLES DE LES NORMES URBANÍSTIQUES RELATIUS A LA DENSITAT D¿HABITATGES REFERIDA A L¿EDIFICACIÓ¿ (X2016015685)
18.- DESAFECTACIÓ D'UNA PORCIÓ D'UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC AL PARATGE DE BUJONIS.(X2016019564)
19.- MOCIÓ PER AL COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA REFERENT A LES CLÀUSULES SÒL DE LES HIPOTEQUES. (X2017002570)
20.- MOCIÓ PER L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA CAMPANYA "CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA" (X2017002750)
21.- MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA (X2017002760)
22.- MOCIÓ PER A L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS A LA COOPERATIVA "SOM ENERGIA" (X2016020612)
23.- PROPOSICIÓ PER GARANTIR L'ACCÇES A LA INFORMACIÓ DELS SERVEIS FUNERARIS (X2017002503)
24.- PROPOSICIONS URGENTS
II. PART DE CONTROL:
25.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS
26.- PRECS I PREGUNTES.
 
L’alcalde, Carles Motas i López
 
Sant Feliu de Guíxols, 23 de gener de 2017

OFICINES D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)

Seu Central: Plaça del Mercat 6-9
oiac@guixols.cat · Tel. 972 32 70 00

Seu a Vilartagues: Plaça de Salvador Espriu s/n
oiac@guixols.cat · Tel. 972 82 01 01

Horari: feiners de 9 a 14 h 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016-2020 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits