Convocatòria Ple Ordinari dimecres 30 d'octubre

Assenyalament:

1a Convocatòria 30/10/2019 a les 16:00 hores

2a Convocatòria 02/11/2019 a les 16.00 hores

 

NÚM.: ASSUMPTE:

I. PART RESOLUTIVA:

1- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

2- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

3- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN EL CONSELL RECTOR DE L’ESCOLA DE MÚSICA PER AL MANDAT 2019-2023 (X2019021256)

4- MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2019 (SEGONA ACTIVITAT POLICIA) 

5- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA  GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC 

6- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL N. 2 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES  PER  A L’EXERCICI 2020

7- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL N. 8 REGULADORA DE LES TAXES PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2020        

8- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL N.  9 REGULADORA DE LES TAXES PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS MUNICIPALS

9- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL Nº10 REGULADORA DE LES TAXES PEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS I PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA I GESTIÓ I DELS RESIDUS COMERCIALS 

10- RATIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE DRENATGE DE PLUVIALS DEL CARRER PORT SALVI APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

11- PLA DE MILLORA URBANA PER A LA COMPOSICIÓ VOLUMÈTRICA I DE FAÇANA DE LA FINCA SITUADA AL PASSEIG DEL MAR, 23 

12- COMPAREIXENÇA DE LA REGIDORA RESPONSABLE DE NETEJA, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS 

13- MOCIÓ DE SUPORT A LES MOVILITZACIONS CONTRA LA SENTÈNCIA I A FAVOR DEL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ 

14- PROPOSICIONS URGENTS

II. PART DE CONTROL:

15-         SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDE, JUNTA DE GOVERN LOCAL I REGIDORS DELEGATS

16-         PRECS I PREGUNTES

logo

  1. PART RESOLUTIVA:

1-            APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

2-            DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

3-            NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN EL CONSELL RECTOR DE L’ESCOLA DE MÚSICA PER AL MANDAT 2019-2023 (X2019021256)

4-            MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2019 (SEGONA ACTIVITAT POLICIA) (X2019032937)

5-            MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA  GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC (X2019029413)

6-            MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL N. 2 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES  PER  A L’EXERCICI 2020 (X2019030673)

7-            MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL N. 8 REGULADORA DE LES TAXES PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2020         (X2019028852)

8-            MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL N.  9 REGULADORA DE LES TAXES PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS MUNICIPALS (X2019030674)

9-            MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL Nº10 REGULADORA DE LES TAXES PEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS I PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA I GESTIÓ I DELS RESIDUS COMERCIALS (X2019030675)

10-         RATIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE DRENATGE DE PLUVIALS DEL CARRER PORT SALVI APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (X2019002384) (X2019008745)

11-         PLA DE MILLORA URBANA PER A LA COMPOSICIÓ VOLUMÈTRICA I DE FAÇANA DE LA FINCA SITUADA AL PASSEIG DEL MAR, 23 (X2018037894)

12-         COMPAREIXENÇA DE LA REGIDORA RESPONSABLE DE NETEJA, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS (X2019030579)

13-         MOCIÓ DE SUPORT A LES MOVILITZACIONS CONTRA LA SENTÈNCIA I A FAVOR DEL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ (X2019034449)

14-         PROPOSICIONS URGENTS

  1. PART DE CONTROL:

15-         SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDE, JUNTA DE GOVERN LOCAL I REGIDORS DELEGATS

16-         PRECS I PREGUNTES

OFICINES D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)

Seu Central: Plaça del Mercat 6-9
oiac@guixols.cat · Tel. 972 32 70 00

Seu a Vilartagues: Plaça de Salvador Espriu s/n
oiac@guixols.cat · Tel. 972 82 01 01

Horari: feiners de 9 a 14 h 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016-2020 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits