L' Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols cerca Auxiliar Administratiu/va

Descripció de l’oferta

L' Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols cerca Auxiliar Administratiu/va.

Sector: Contractació i Patrimoni

El contracte de treball serà de relleu del 23/12/2019 fins al 27/1/2023.

Funcions Generals del lloc de treball:

 • Atendre al públic que s’adreça al servei tant de manera presencial com no presencial.
 • Preparar i recopilar documentació i introduir les dades en la base de dades de la Corporació.
 • Realitzar tasques de suport administratiu necessàries per al correcte funcionament diari de l'àrea.
 • Classificar, arxivar i ordenar documents atenent els criteris fixats de gestió documental.

Funcions Específiques del lloc de treball:

 • Atendre les sol·licituds presencials i no presencials sobre les matèries de competència de l’àrea.
 • Introduir dades a la base de dades de la Corporació i realitza treballs de comprovació i verificació de dades.
 • Comprovar tota la documentació que entra a l’àmbit, i deriva a la signatura a la persona responsable de determinades actuacions administratives.
 • Realitzar càlculs simples, registres estadístics, i emprar qualsevol aplicació informàtica per tal de donar resposta a les necessitats de l’àrea.
 • Col·laborar en la tramitació dels processos administratius de l’àrea
 • Atendre i derivar les trucades telefòniques i el correu electrònic de la unitat i pren nota dels missatges rebuts.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • I, en general, aquelles altres funcions, de característiques similars que li siguin assignades.

Requisits:

 • Nivell d’estudis: Títol d’ Educació Secundària Obligatòria, Graduat escolar o equivalent
 • Coneixements informàtics: nivell usuari
 • Idiomes: nivell C1 de català
 • Condicions: estar inscrit a l’atur
 • Horari: dilluns a divendres segons necessitats del servei
 • Jornada: 35 hores setmanals
 • Durada del contracte: Contracte de Relleu del 23/12/2019 fins al 27/1/2023
 • Salari orientatiu: aproximadament 1.421,35 € bruts al mes

Altres

Termini de presentació d’instàncies: es dona un termini de 10 dies hàbils per la presentació d’instàncies al Servei d’ocupació Municipal a partir de la signatura i publicació del Decret que aprovi la convocatòria.  La data límit de presentació es el dia 13 de desembre. L 'aspirant haurà de portar:

 • DNI
 • Titulació requerida a la convocatòria
 • Certificat del nivell C1 de català. Aquells que no aportin el certificat de català, es realitzarà una prova que permeti acreditar aquest nivell. Si no es supera, l’aspirant resultarà exclòs del procés selectiu per no complir el requisit requerit a l’oferta de treball.
 • Currículum professional i formatiu juntament amb la documentació que l’acrediti
  • Per l’experiència professional: vida laboral, certificat de serveis prestats i/o contractes a l’empresa privada o altra informació on consti aquesta informació.
  • Per la formació: certificats acreditatius de les formacions

Procés selectiu:

 1. Prova pràctica
  Consistirà a resoldre, per escrit un o varis supòsits pràctics relacionats amb les funcions a desenvolupar i en aplicació de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques . Els supòsits s’hauran de resoldre en el temps que es determini el dia de la prova i que no podrà ser superior a 90 minuts en total. Es valorarà la realització i l’execució del supòsit plantejat, la capacitat d’anàlisi i l’aplicació raonada dels coneixements teòrics.
  La prova puntuarà 20 punts i serà eliminatòria per aquells que no obtinguin un mínim de 10 punts.
 2. Entrevista
  Aquesta prova consistirà en mantenir un diàleg sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l’experiència professional de l’aspirant per tal que es puguin valorar els següents factors: formació, competència pràctica, responsabilitat i desenvolupament.
  La puntuació màxima serà de 2 punts, la qual es distribuirà de la següent manera:
  • Molt adequat: 2,00 punts.
  • Força adequat: 1,50 punts.
  • Adequat: 1,00 punts.
  • No gaire adequat: 0,50 punts.
  • Gens adequat: 0,00 punts
 3. Valoració d’experiència i formació complementària a la requerida a la convocatòria. La puntuació màxima serà de 8 punts.
  • Serveis prestats en tasques anàlogues: Ocupant llocs de treball similars: 0,10 punts/mes. Fins a un màxim de 4 punts.
  • Titulacions superiors a la requerida o certificats de competència que el tribunal consideri rellevants i relacionades amb les tasques del lloc que es convoca: 1 punt per cadascun. Fins a un màxim de 2 punts
  • Cursos i formació relacionats amb les tasques específiques de la plaça a cobrir. 0,20 punts per cadascun sempre que la formació sigui superior a 10hores. Fins a un màxim de 1 punts.
 4. Prova de català: només serà realitzada en el cas que la persona guanyadora del procés selectiu no hagi acreditat estar en possessió del nivell de català requerit a la convocatòria. En aquest cas, la prova es realitzarà per tots aquells aspirants que hagin superat les proves anteriors i que no hagin acreditat el nivell de català requerit a l’oferta de treball. L ’aspirant que no superi la prova de català resultarà exclòs del procés selectiu.

Valoració de les proves:

La valoració de les proves serà realitzada pels següents perfils:

 • Un/a membre de la corporació expert en la matèria
 • Un/a membre de l’Àrea de Recursos Humans
 • Un/a membre del Servei d’ocupació

 

 

logo

OFICINES D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)

Seu Central: Plaça del Mercat 6-9
oiac@guixols.cat · Tel. 972 32 70 00

Seu a Vilartagues: Plaça de Salvador Espriu s/n
oiac@guixols.cat · Tel. 972 82 01 01

Horari: feiners de 9 a 14 h 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits