Ordre del dia del Ple Municipal Extraordinari del 8 d'abril de 2020

ORDRE DEL DIA PLE EXTRAORDINARI 08/04/2020:

Convocatoria oficial:

1a Convocatòria 08/04/2020 a les 17.00 hores

2a Convocatòria 10/04/2020 a les 17.00 hores

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió extraordinària de Ple que tindrà lloc de manera telemàtica* el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

NÚM.:            ASSUMPTE:

1- SOL·LICITAR PREUS PER A PÒLISSA/ES TRESORERIA EXERCICI 2020 (X2020009223)

2- APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT SC001/2020 PER AL FINANÇAMENT D’INTERESSOS A CURT TERMINI DE POLISSES DE TRESORERIA (X2020009261)

3- APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT SC002/2020 PER A AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL (COVID-19) (X2020009349)

4- APROVACIÓ INCIAL DE L'EXPEDIENT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT TC003/2020 PER A GRATIFICACIONS FUNCIONARIS I SEG. SOCIAL POLICIA LOCAL PER AUGMENT SERVEI DURANT COVID-19 (X2020009363)


L’alcalde,

Sant Feliu de Guíxols, 3 d´abril de 2020

 

OFICINES D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)

Seu Central: Plaça del Mercat 6-9
oiac@guixols.cat · Tel. 972 32 70 00

Seu a Vilartagues: Plaça de Salvador Espriu s/n
oiac@guixols.cat · Tel. 972 82 01 01

Horari: feiners de 9 a 14 h 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016-2020 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits