Ple ordinari del dimecres 29 de juliol de 2020 a les 21h

Assumpte: Convocatòria Ajuntament Ple

Assenyalament:

1a Convocatòria 29/07/2020 a les 21:00 hores

2a Convocatòria 31/07/2020 a les 21:00 hores

Senyor/a,

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió de Ple sessió ordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

NÚM.:            ASSUMPTE:

I. PART RESOLUTIVA:

 

1.- APROVAR ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS NÚM. 11/2020 DE 25/06/2020, 12/2020 DE 30/06/2020, 13/2020 DE 07/07/2020 I 14/2020 DE 07/07/2020

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS

3.- MEMÒRIA DEL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREGUES DE LES ACTUACIONS PORTADES A TERME DURANT L'ANY 2019 (X2020017254)

4.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC. ANNEX 2: ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES, RESERVES ESPAI A LA VIA PÚBLICA, ENTRADES I RESERVES AMB DELIMITACIÓ EXTRAORDINÀRIA I COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DISSUASORIS A LA VIA PÚBLICA. (X2020017501)

5.- CANVIAR LA FESTA LOCAL DEL DIA 1 D'AGOST DE 2021, AMB MOTIU D'ESCAURE EN DIUMENGE (X2019006902)

6.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI MUNICIPAL DE TAXI (X2018037592)

7.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MPOUM-31: NORMATIVA URBANÍSTICA - ARTICLE 111 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PUM (X2019029974)

8.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MPOUM-32: ESPAI LLIURE DEL CARRER COMERÇ I PLAÇA JERONI BASART (X2020003159)

9.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MPOUM-35: ARTICLES 60 I 98 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM (X2020004904)

10.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS DESPERFECTES OCASIONATS PEL TEMPORAL GLÒRIA A L'ESPIGÓ DE GARBÍ (X2020014462)

11.- PROPOSTA PER FOMENTAR L’ÚS DE LA BICICLETA EN EL NOSTRE ENTORN MUNICIPAL (X2020018077)

12.- MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ AL CONGRÉS DELS DIPUTATS PER ESCLARIR ELS PRESUMPTES DELICTES DE BLANQUEIG DE CAPITALS I FRAU FISCAL DEL REI EMÈRIT JOAN CARLES I (X2020018079)

13.- PROPOSICIONS URGENTS

II. PART DE CONTROL:

14.- INFORMACIÓ DELS REGIDORS DELEGATS

15.- PRECS I PREGUNTES

OFICINES D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)

Seu Central: Plaça del Mercat 6-9
oiac@guixols.cat · Tel. 972 32 70 00

Seu a Vilartagues: Plaça de Salvador Espriu s/n
oiac@guixols.cat · Tel. 972 82 01 01

Horari: feiners de 9 a 14 h 

Facebook  Twitter  Instagram

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

© 2016-2020 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits