Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari i virtual del dijous 25 de febrer a les 7 de la tarda

Assumpte: Convocatòria Ajuntament Ple

Assenyalament:

1a Convocatòria 25/02/2021 a les 19.00 hores
2a Convocatòria 01/03/2021 a les 19.00 hores

Senyor/a,

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:
 

Part resolutiva:

1. Aprovar l'esborrany de l'acta anterior de data.
2. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia, acords de Junta de Govern i altres qüestions d'interès.
3. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una factura pendent de 2020 a aplicar a l'exercici 2021.
4. Aprovació de bonificacions de tributs de construcció.
5. Encàrrec de gestió per a les tasques d'actualització alfanumèrica i gràfica de les alteracions d'ordre físic i econòmic i la tramitació dels expedients d'alteracions de domini dels béns immobles.
6. Aprovació de l'adhesió al Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC).
7. Aprovació inicial del projecte simplificat per a la reparació de les escales d’accés a la cala Maset de Sant Feliu de Guíxols.
8. Aprovació inicial del projecte de reparació d'un mur al Camí de Ronda amb accés pel mirardor de les triadores del c. Sicília.
9. Aprovació inicial del projecte simplificat per la reparació de les escales d'accés a cala Ametller.
10. Aprovació inicial del projecte tècnic per a l'arranjament d'una esllavissada del vessant muntanyós, sota el Camí de Ronda, entre la cala de Cap de Mort i la cala de n'Oliu, darrera l'edifici de "Les Pyramides”.
11. Moció per demanar la creació d'un centre de trail running a Sant Feliu de Guíxols.

 

Part de Control

1. Proposicions urgents
2. Informació als regidors
3. Precs i preguntes