Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari virtual del mes d'abril

Assumpte: Convocatòria Ajuntament Ple

Assenyalament:

1a Convocatòria 29/04/2021 a les 19.00 hores
2a Convocatòria 03/05/2021 a les 19.00 hores

Senyor/a,
D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió de Ple sessió ordinària que tindrà lloc de manera telemàtica a través de la plataforma Zoom el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

Part resolutiva:

1.- Aprovar l'esborrany de l'acta núm. 5/2021, de 25/03/2021.
2.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia, acords de Junta de Govern i altres qüestions d'interès.
3.- Aprovar bonificacions de l'ICIO i deduccions a la taxa per tramitar la llicència dels exercicis 2019-2021.
4.- Aprovació definitiva del projecte de reconstrucció del mur al Camí de Ronda - Mirador de les Triadores del carrer Sicília.
5.- Projecte tècnic per a l'arranjament d'una esllavissada del vessant muntanyós, sota el Camí de Ronda, entre la Cala de Cap de Mort i la Cala de n'Oliu, darrera de l'edifici de "Les pyramides".
6.- Ratificar el decret d’Alcaldia núm. 2021aj07001617 de data 15 d’abril de 2021 de formalitzar el requeriment previ davant la Comissió de Territori de Catalunya contra l’acord de la mateixa comissió de data 28 de gener de 2021.
7.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 20 d’abril de 2021 d’aprovació inicial del projecte d’execució per a la construcció d’un ascensor a l’edifici de l’Antic Hospital Municipal.
8.- Proposició per redactar un pla de millora urbana en espais urbans costaners.
9.- Moció de suport a l'alliberament de les patents.
10.- Proposta dels grups municipals d’Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Guanyem Guíxols per a l’execució d’un nou pla recuperació de la Covid-19 per l’any 2021.
11.- Proposicions urgents.

Part de control:

12.- Informació als regidors
13.- Precs i preguntes