Ple de Sant Feliu de Guíxols

Assumpte: Convocatòria Ajuntament Ple

Assenyalament:

1a Convocatòria 29/04/2021 a les 19.00 hores

2a Convocatòria 03/05/2021 a les 19.00 hores

 

Senyor/a,

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convido a la sessió ordinària de Ple que tindrà lloc de manera telemàtica el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

 

NÚM.: ASSUMPTE:

I. PART RESOLUTIVA:

 

1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA NÚM. 5/2021, DE 25/03/2021

 

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I

ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS

 

3.- APROVAR BONIFICACIONS DE L'ICIO I DEDUCCIONS A LA TAXA PER TRAMITAR

LA LLICÈNCIA DELS EXERCICIS 2019-2021 . EXP.URB.X2021005771. (X2021009950)

4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE RECONSTRUCCIÓ DEL MUR AL

CAMÍ DE RONDA -MIRADOR DE LES TRIADORES DEL CARRER SICÍLIA

 

5.- PROJECTE TÈCNIC PER A L'ARRANJAMENT D'UNA ESLLAVISSADA DEL

VESSANT MUNTANYÓS, SOTA EL CAMÍ DE RONDA, ENTRE LA CALA DE CAP DE

MORT I LA CALA DE N'OLIU, DARRERA DE L'EDIFICI DE "LES PYRAMIDES"

 

6.- RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2021AJ07001617 DE DATA 15 D’ABRIL

DE 2021 DE FORMALITZAR EL REQUERIMENT PREVI DAVANT LA COMISSIÓ DE

TERRITORI DE CATALUNYA CONTRA L’ACORD DE LA MATEIXA COMISSIÓ DE

DATA 28 DE GENER DE 2021

 

7.- RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20 D’ABRIL DE

2021 D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ

D’UN ASCENSOR A L’EDIFICI DE L’ANTIC HOSPITAL MUNICIPAL (X2021015175)

8.- PROPOSICIÓ PER REDACTAR UN PLA DE MILLORA URBANA EN ESPAIS URBANS

COSTANERS

 

9.- MOCIÓ DE SUPORT A L'ALLIBERAMENT DE LES PATENTS

 

10.- PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA, JUNTS PER

CATALUNYA I GUANYEM GUÍXOLS PER A L’EXECUCIÓ D’UN NOU PLA

RECUPERACIÓ DE LA COVID-19 PER L’ANY 2021

 

11.- PROPOSICIONS URGENTS

 

II. PART DE CONTROL:

12.- INFORMACIÓ ALS REGIDORS

13.- PRECS I PREGUNTES.