Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari del 22 de juny de 2021

Assumpte: Convocatòria Ajuntament Ple

 

Assenyalament:

1a Convocatòria 22/06/2021 a les 19 hores.
2a Convocatòria 25/06/2021 a les 19 hores.

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió de Ple sessió ordinària que tindrà lloc de manera telemàtica a través de la plataforma Zoom el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents.

I. PART RESOLUTIVA:

1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 27 DE MAIG DE 2021.
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS.
3.- REELEGIR EL SR. JOSEP RIUS I GRANERS COM A SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES PER UN SEGON PERIODE DE 5 ANYS.
4.- 3 SC003/2021 SUPLEMENT DE CREDIT DESPESES DIVERSES ORDINARI.
5.- 3SC002/2021 SUPLEMENT DE CREDIT PCR 2021.
6.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARACIÓ DELS DESPERFECTES OCASIONATS PEL TEMPORAL GLÒRIA AL CAMÍ D’ACCÉS A LA ZONA DE BANYS SANG I FETGE.
7.- ESMENA D'ERRADES MATERIALS EN EL DOCUMENT VERIFICAT PER PLE EN DATA 27/02/2020: MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM-28 ALS ÀMBITS DEL TURÓ DEL PORT (PA-12) I PUIG DE LA RÚPIA (SMU-13).
8.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM-38: Modificació article 195 de les Normes urbanístiques del POUM.
9.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LES TARIFES PER L'ESTACIONAMENT LIMITAT DE VEHICLES EN LA VIA PÚBLICA I ALTRES ZONES.
10.- PROPOSTA PER SOL·LICITAR LA RENOVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D'ÀREA AMB MERCAT D'HABITATGE TENS.
11.- ADHESIÓ A LA XARXA D'ESPAIS DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA.
12.- MOCIÓ PER AL RECONEIXEMENT PÚBLIC DEL DOL PERINATAL, GESTACIONAL I NEONATAL.
13.- MOCIÓ DE SUPORT AL PROGRAMA VIOPET.
14.- MOCIÓ DE SUPORT A LA PLATAFORMA STOP AL MACROPARC EÒLIC COSTA BRAVA NORD.
15.- MOCIÓ DE PROTESTA CONTRA LA NOVA NORMATIVA ESTATAL QUE REGULA ELS DIES DE PESCA D’ARROSEGAMENT A LA MEDITERRÀNIA I QUE NO HA TINGUT EN COMPTE A LES CONFRARIES DE PESCADORS, DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, DEL BAIX EMPORDÀ NI LES MESURES QUE APLIQUEN COM A FACTOR CORRECTOR EN EL REPARTIMENT.
16.- PROPOSICIONS URGENTS

II. PART DE CONTROL:

17.- INFORMACIÓ ALS REGIDORS
18.- PRECS I PREGUNTES.

Xarxes socials