Ple Municipal Extraordinari virtual aquest dijous 8 de juliol a les 7 de la tarda

Assumpte: Convocatòria Ajuntament Ple

Assenyalament: 1a Convocatòria 08/07/2021 a les 19:00 hores

2a Convocatòria 12/07/2021 a les 19:00 hores

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió de Ple extraordinària que tindrà lloc telemàticament a través de la plataforma Zoom el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

Núm.: Assumpte:

1.- Exp. 3 CE002/2021 aprovació inicial crèdit extraordinari.