Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols del mes de juny

Assenyalament

1a Convocatòria 30/06/2022 a les  21 hores
2a Convocatòria 04/07/2022 a les  21 hores

 

I. PART RESOLUTIVA:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR NÚM 06/2022 DE DATA 26/05/2022.
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS.
3.- DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC DE L'ESCOLA DE MÚSICA.
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE MODIFICACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
5.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS I NOMENAMENTS DE PERSONAL D'URGÈNCIA DEL PERÍODE COMPRÈS DES DE L’1/04 AL 31/05/2022 A L’AJUNTAMENT.
6.- CE004/2022 CREDIT EXTRAORDINARI CONVENI FP DUAL ATENCIÓ CIUTADANA.
7.- 3 SC005/2022 SUPLEMENT DE CRÈDIT DESPESES INTERVENCIÓ I ALTRES.
8.- 3 SC003/2022 SUPLEMENT DE CRÈDIT CAPITOL 1 ESCOLA DE MÚSICA.
9.- SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT D'UN TREBALLADOR DE L'AJUNTAMENT.
10.- PRÒRROGA DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ I L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS D'ENCÀRREC DEL SUBMINISTRAMENT DEL CÀTERING DEL MENJADOR ESCOLAR DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ORENETA.
11.- APROVACIÓ DE LA 2A PRÒRROGA DEL CONVENI PER A LA GESTIÓ DE LES PLACES DE RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER GENT GRAN.
12.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL MOLL MEDIEVAL DEL PORT.
13.- PROPOSTA PER CANVIAR ELS ENVASOS I LES BOSSES QUE S'UTILITZEN EN EL SERVEI D'ÀPATS A DOMICILI.
14.- PROPOSICIONS URGENTS.

II. PART DE CONTROL:
INFORMACIÓ ALS REGIDORS.
PRECS I PREGUNTES.

Xarxes socials